Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zastępstwo inwestycyjne to dla każdego inwestora nieoceniona pomoc, albowiem inwestor zastępczy :

 • pomaga w przeprowadzeniu formalności do rozpoczęcia budowy i zakończenia budowy ale także w czasie jej trwania
 • bierze odpowiedzialność za przebieg prac
 • zatrudnia kierownika budowy i wykonawcę oraz wszystkich specjalistów którzy są konieczni na placu budowy
 • kupuje i dostarcza materiały budowlane,
 • zajmuje się kontrolą inwestycji

Korzystanie z inwestora zastępczego jest zatem wygodną formą prowadzenia inwestycji, w szczególności, gdy sam inwestor nie posiada odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia w zakresie praktycznej lub formalnej strony procesu budowlanego. Inwestor zastępczy, zastępuje inwestora, czyli podejmuje za niego określone (zlecone mu) czynności, do których zobowiązany jest inwestor w ramach procesu budowlanego, tak że ten nie musi być bezpośrednio zaangażowany w budowę. W umowie o zastępstwo inwestycyjne - inwestor zastępczy to jednostka organizacyjna działająca odpłatnie w imieniu zamawiającego i odpowiedzialna przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w przedsięwzięciu inwestycyjnym.

Umowa taka jest de facto umową o świadczenie usług, w której strony (inwestor i inwestor zastępczy) powinny – możliwie szczegółowo określić zakres czynności, które zleceniobiorca (inwestor zastępczy) miałby wykonywać. Takie szczegółowe określenie zakresu czynności jest o tyle istotne, że w żadnym obowiązującym akcie prawnym nie ma opisanych obowiązków inwestora zastępczego, a przywołane wyżej definicje tego podmiotu są tak ogólne, że opierając się wyłącznie na nich nie ma możliwości jednoznacznego wyinterpretowania treści umowy o zastępstwo inwestycyjne, a tym samym praw i obowiązków stron.

Należy jednak pamiętać, że wszelkie czynności podejmowane przez inwestora zastępczego są podejmowane na ryzyko inwestora, który zlecił to zastępstwo. Oznacza to, że to inwestor nadal jest stroną procesu budowlanego i to inwestor jest rozliczany z obowiązków na nim ciążących w tym zakresie. Wszystko to sprawia, że prawidłowy dobór podmiotu mającego wykonywać czynności inwestora zastępczego jest niezmiernie ważny i powinien być dokonywany rozważnie. 

Proponujemy także pomoc w kompleksowym planowaniu inwestycji od etapu wstępnych analiz, przez sporządzenie harmonogramu realizacji, analizę ryzyka projektu, przygotowanie planu finansowego, racjonalnego budżetu zadania, projektowania i realizacji.

Pomożemy w znalezieniu najodpowiedniejszej nieruchomości do adaptacji lub opracujemy szczegółowy raport na temat każdej, wskazanej przez Państwa nieruchomości. Będzie on zawierał: wszelkie informacje dotyczące możliwości zabudowy:

 • inwentaryzację budowlaną istniejących budynków
 • analizę zapisów planu miejscowego lub studium uwarunkowań, sprawdzenie warunków gruntowo - wodnych
 • analizę stanu formalno – prawnego i własnościowego
 • analizę możliwości zaopatrzenia w media i infrastrukturę techniczną
 • analizę struktury zabudowy sąsiedniej
 • analizę uwarunkowań środowiskowych i społecznych,
 • analizę ewentualnych zagrożeń dla realizacji inwestycji,
 • współpraca z Inwestorem przy opracowaniu wstępnych założeń projektowych,
 • współpraca z Inwestorem przy wyborze Projektanta i zawarciu umowy o prace projektowe,
 • współpraca z Inwestorem i Projektantem przy opracowaniu dokumentacji,
 • współpraca z Inwestorem i Projektantem przy kompletacji uzgodnień i pozwoleń do pozwolenia na budowę włącznie,
 • ewidencjonowanie, dystrybucja i archiwizowanie opracowań projektowych,
 • współudział lub samodzielne opracowanie budżetu inwestycji,
 • opracowanie harmonogramów rzeczowych i finansowych,
 • organizacja i przeprowadzenie przetargów na wykonanie robót budowlanych,
 • opracowanie wyników postępowania, rekomendacja Wykonawcy,
 • współudział w negocjacjach kontraktów na wykonanie robót i realizację dostaw,
 • powiadomienie organów nadzoru budowlanego o rozpoczęciu robót,
 • wystąpienie o zarejestrowanie dziennika budowy,
 • przekazanie placu budowy
 • opracowywanie kosztorysów ofertowych, inwestorskich oraz powykonawczych w pełnym zakresie robót budowlano - montażowych, remontowych, inżynieryjnych oraz instalacyjnych
 • wycena obiektów na podstawie założeń projektowych (koncepcji) wraz z analizą kosztową proponowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych
 • sporządzanie przedmiarów robót w oparciu o dokumentację techniczną oraz wykonywanie obmiarów na budowie
 • pełna obsługa w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej dla zamówień publicznych oraz dla inwestorów prywatnych
 • weryfikacja wszelkich kosztorysów oraz przedmiarów robót
 • odbiory budynków i lokali mieszkalnych od developerów
 • przeglądy techniczne budynków roczne i 5 letnie
 • opinie i ekspertyzy w zakresie stanu technicznego budynków oraz opinie rzeczoznawczo - kosztorysowe
 • wyceny budowlane do otrzymania kredytu bankowego

Inwestor zastępczy w tak rozumianym znaczeniu mieści się również w dużo szerszym pojęciu Inżyniera wg standardów Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC. W tym określeniu mieszczą się bowiem firmy wykonujące część lub całość obsługi ekonomiczno- techniczno- nadzorczej oraz w niektórych przypadkach świadczące dodatkowe usługi takie jak kierowanie przedsięwzięciem, czynności związane z pozyskiwaniem kapitału, czy zapewnieniem publicznego zainteresowania przedsięwzięciem.

Inżynier kontraktu według FIDIC wykonuje pełną obsługę ekonomiczno- techniczną inwestora, w tym w szczególności:

 • sporządza koncepcje projektowe, opracowania przed inwestycyjne, studia wykonalności, a często i projekty wstępne,
 • przygotowuje materiały przetargowe i prowadzi przetargi,
 • sporządza wykonawczą dokumentację projektową,
 • nadzoruje zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi realizację kontraktu,
 • administruje kontraktem z ramienia zamawiającego.

Oferujemy państwu kompleksowy nadzór inwestycyjny opierający się na procesie polegającym na przygotowaniu przedsięwzięcia, przez jego realizację po sam odbiór techniczny. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi, który niejednokrotnie nie ma wiedzy technicznej zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni bowiem rolę kontrolną nad kierownikiem budowy, może mu wydawać polecenia, które są odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma także prawo żądać dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni zatem funkcję analogiczną do adwokata - reprezentuje interesy swojego klienta na budowie. Dba o to, aby budowa została wykonana rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Prowadzenie inwestycji

 • reprezentowanie Inwestora w stosunku do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego
 • koordynacja wykonawstwa zadania inwestycyjnego, organizacja i prowadzenie cyklicznych narad, sporządzanie raportów dla Inwestora
 • pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie przedsięwzięcia z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5 , poz. 42 , Nr 100 , poz. 1085, Nr 110, poz. 1190 , Nr 115, poz. 1229 , Nr 129 , poz. 1439) i integralnie związanych z ww. ustawą przepisów wykonawczych
 • kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi kontraktami
 • kontrola jakości robót
 • kontrola realizacji harmonogramów rzeczowych

Prowadzenie rozliczeń finansowych

 • nadzór nad realizacją harmonogramów finansowych
 • weryfikacja i zatwierdzanie okresowych protokołów zaawansowania robót
 • uzgadnianie faktur za roboty
 • bieżące ewidencjonowanie kosztów
 • opracowanie końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego

Przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego

 • przygotowanie zgłoszeń i rozpisanie odbioru końcowego
 • współudział w odbiorach dokonywanych przez instytucje zewnętrzne – sanepid, straż pożarną, inspekcję pracy i inne jednostki wskazane w pozwoleniu na budowę
 • współpraca z Wykonawcą w przygotowaniu obiektów do przeglądu odbiorowego
 • współpraca z Wykonawcą w kompletacji dokumentów odbiorowych i ich przygotowanie do przekazania Inwestorowi
 • nadzór nad:
  • opracowaniem instrukcji użytkowania obiektu
  • przeprowadzeniem szkoleń załogi w zakresie obsługi zabudowanych urządzeń
  • zawarciem umów serwisowych na okres gwarancji i rękojmi
  • innych czynności zależnie od rodzaju inwestycji i wymogów Inwestora

W zakresie odbiorów końcowych

 • prowadzenie prac komisji odbiorowej
 • kompletację dokumentów
 • opracowanie protokołu odbioru końcowego
 • przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu

Inne

 • powołanie komisji przeglądów gwarancyjnych
 • udział w pracach komisji przeglądowych
 • spisanie protokołów z dokonanych przeglądów
 • przygotowanie dla Inwestora wniosków do Wykonawców robót w sprawie usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji
 • przygotowanie wniosku o zatrzymanie lub zwrot kaucji gwarancyjnych
 • inne czynności zależnie od zapotrzebowania

Prowadzimy działalność w zakresie wykonywania okresowych przeglądów budowlanych. Jesteśmy otwarci na współpracę z zarządcami i właścicielami nieruchomości przemysłowych jak i mieszkalnych. Zgodnie z Art. 62 Prawa Budowlanego, każdy obiekt budowlany musi być cyklicznie poddany kontroli rocznej i pięcioletniej. W interesie własnym Najemcy leży posiadanie wiedzy o faktycznym stanie technicznym dzierżawionego obiektu.

Przeglądy roczne

Ocena stanu technicznego elementów budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących w trakcie użytkowania obiektu (konstrukcja budynku, elewacja, pokrycie dachu)

 • instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska (instalacje sanitarne, separatory substancji szkodliwych)
 • instalacje gazowe w zakresie sprawdzenia szczelności i oceny stanu technicznego

Przeglądy pięcioletnie

Raz na pięć lat wykonywane są bardziej szczegółowe kontrole, które poza zakresem przeglądu rocznego rozszerzone są o następujące elementy:

 • ocena przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia obiektu,
 • pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych w zakresie badań skuteczności ochrony od porażeń

Każda kontrola w zakresie Budowlano – Sanitarnym podsumowana jest szczegółowym protokołem z przeglądu, który zawiera:

 • opis konstrukcji i instalacji wraz z oceną aktualnego stanu technicznego i określeniem stopnia zużycia,
 • zalecenia pokontrolne określające potrzeby napraw i remontów wraz ze stopniem pilności ich wykonania.
 • dokumentację fotograficzną wraz z opisem usterki i odniesieniem do zaleceń.

Zakładamy także Książkę Obiektu Budowlanego, w której znajdują się adnotacje dotyczące przeprowadzanych cyklicznie przeglądów i remontów oraz spis posiadanej dokumentacji technicznej budynku, dokumenty administracyjne, a także opis techniczny obiektu wraz z planem sytuacyjnym.

Ceny naszych usług ustalamy indywidualnie. Zapraszamy do współpracy!

Współczesne możliwości szybkiej wymiany materiałów drogą elektroniczną umożliwiają współpracę z inwestorami, zleceniodawcami z całego kraju, bez konieczności kontaktu osobistego. Wystarczy przesłać nam uzgodnione wcześniej materiały, a my odeślemy gotowe opracowania mailem, w postaci pliku, który może być czytany przez ogólnodostępne aplikacje. Może to być również plik oryginalny, do dalszej edycji, z rozszerzeniem .for, albo .ath. Na życzenie dostarczymy dokumentację na płycie CD, jak również w formie drukowanej.

 1. Specjalizujemy się w kompleksowym sporządzeniu kosztorysów, przedmiarów budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i konserwatorskich. Nasze usługi są skierowane do Inwestorów publicznych, biur projektowych, firm wykonawczych oraz osób prywatnych.
 2. Kosztorysy ofertowe, inwestorskie i powykonawcze wykonujemy w oparciu o pełną dokumentację techniczną lub przedmiar przesłany do nas w formie elektronicznej lub papierowej.
 3. Kosztorysy wykonujemy w formie elektronicznej ( ath lub pdf ) lub papierowej w oparciu o narzuty podane przez Zamawiającego lub zaproponowane przez nas.
 4. Wyceny dokonujemy w oparciu o programy do kosztorysowania, bazy cenowe Sekocenbud, cenniki producentów i oferty cenowe, które przekazujemy Zamawiającemu wraz z wykonanymi kosztorysami.
 5. Sporządzamy również kosztorysy do Zamówień Publicznych na bazie m.in. KNNR, KNR i Sekocenbud, w oparciu o ceny średnie robocizny, materiałów i sprzętu oraz średnie narzuty kosztów ogólnych, kosztu zakupu i zysk, obowiązujące w regionie.
 6. Zapraszamy Biura Projektów i Inwestorów indywidualnych, którzy posiadają dokumentację projektową, a nie zlecili wcześniej kosztorysów do tej dokumentacji.
 7. Oferujemy kosztorysowanie robót budowlanych na prace remontowe i modernizacyjne w branży budowlanej, konserwatorskie, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowe, wentylacyjne oraz elektrycznej i teletechniczne dla inwestorów zlecających nam wykonanie prac, a także dla Inwestorów, którzy prace chcą zlecić innej firmie.
 8. Rozliczenie wykonanych prac, bądź stopień zaawansowania realizacji zlecenia, na życzenie Inwestora, odbywa się na podstawie dokumentacji częściowej lub powykonawczej.
 9. Wykonujemy kosztorysy zawierające pełne nakłady materiałów i sprzętu wg m.in. KNNR i KNR, składające się na cenę jednostkową kosztu wykonania prac, jak również uproszczone, w oparciu o cenę jednostkową.
 10. W opracowaniach stosujemy ceny rynkowe i kalkulacje indywidualne.

Dokumentacja przez nas przygotowana jest przejrzysta i zrozumiała nawet dla laika. Zawsze jednak służymy pomocą, by wyjaśnić zasady przygotowywania dokumentacji, sposobów ustalania cen jednostkowych oraz obowiązujących przepisy.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy wykonanie opracowań:

 • kosztorys inwestorski
 • kosztorys ofertowy
 • kosztorys powykonawczy
 • przedmiar robót
 • ZZK - zbiorcze zestawienie kosztów
 • OZK - orientacyjne zestawienie kosztów
 • WKI - wartość kosztorysowa inwestycji
 • ZKB - zestawienie kosztów budowy
 • weryfikacja, przecena kosztorysu
 • STWiORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Zajmujemy się kosztorysowaniem zarówno robót inwestycyjnych jak i remontowych.

Dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami branżowymi, dla wygody naszych klientów usługi kosztorysowe możemy świadczyć kompleksowo, we wszystkich branżach.

Zajmujemy się opracowywaniem kompletnych, pełnobranżowych dokumentacji w zakresie projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami. Prowadzimy nadzory autorskie oraz pełną, formalno-prawną obsługę inwestycji. Na stałe współpracujemy z zaufanymi i sprawdzonymi firmami zewnętrznymi, które wykonują dla nas specjalistyczne badania geologiczne, operaty, raporty oddziaływania inwestycji na środowisko i inne. Specjalizujemy się w wykonywaniu dokumentacji projektowych dla nowych zakładów produkcyjnych, składowych, stacji paliw, hoteli, wielorodzinnych budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów gospodarki rolnej i innych.

W ramach kompleksowej obsługi poszczególnych inwestycji w imieniu Inwestorów uzyskujemy wszystkie wymagane prawem decyzje, warunki techniczne, zapewnienia, uzgodnienia, opinie kończące się uzyskaniem prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę. W trakcie realizacji inwestycji projektanci działający w ramach biura prowadzą nadzory autorskie, co umożliwia płynny przebieg prac budowlanych i w końcowym efekcie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Usługi projektowe świadczymy zarówno dla firm jak i dla inwestorów prywatnych. Działalność firmy w znacznej części opiera się na współpracy ze stałymi Inwestorami, którzy raz podjętą współpracę z naszym biurem kontynuują przy swoich następnych planach inwestycyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Wykonujemy także inwentaryzacje budowlane.

Projekt budowlany - jest to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do jej realizacji. Zgodnie z Prawem Budowlanym (Art. 34 z późn. zm.) "Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji.

Projekt architektoniczno-budowlany określa funkcję i konstrukcję obiektu, jego charakterystykę oraz rozwiązania techniczne.

Projekt wykonawczy - sporządzany dla dużych lub nietypowych przedsięwzięć budowlanych. Projekt ten pozwala na uszczegółowienie informacji zawartych w projekcie budowlanym. W przypadku istotnych zmian powstałych na etapie projektowania szczegółowego wymagane jest uzyskanie ponownego pozwolenia na budowę tworząc projekt zamienny.

Adaptacje projektów typowych

 • adaptacji całych i części obiektów (zwłaszcza adaptacji poddaszy na mieszkania),
 • projekty zmiany sposobu użytkowania całych obiektów oraz ich części,
 • projekty typowe ("typówki") - przystosowywanie do warunków miejscowych wraz z wprowadzonymi przez inwestora zmianami projektów typowych i powtarzalnych domów jednorodzinnych i innych obiektów,
 • opinie o stanie technicznym wraz z określeniem możliwości zmian w rozmaitych budynkach i obiektach,
 • projekty w zakresie konstrukcji oraz architektury budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, hal stalowych, drewnianych i mieszanych, wiat obudowanych i nieobudowanych, obiekty gospodarcze, garaże itp.
 • kolorystyka elewacji,
 • inwentaryzacje
 • i inne...

Jedną z ofert firmy jest również sporządzanie opinii, ocen i ekspertyz. Nasi fachowcy wydadzą je na podstawie oględzin budynku i obiektu budowlanego, jego inwentaryzacji i po analizie dostępnej dokumentacji technicznej.

Nasze opinie dotyczą zwykle określonych rozwiązań projektowych, zdarzeń etapu projektowania, realizacji lub użytkowania. Zawsze formułują wnioski stanowiące odpowiedź na postawione przez zamawiającego pytanie oraz ocenę zastosowanych rozwiązań.

Jeżeli kupują Państwo dom lub inny obiekt budowlany warto poprosić doświadczonych i uprawnionych specjalistów o wydanie opinii o jego stanie technicznym. Koszty sporządzonych przez nas opracowań są niewspółmierne do strat kupującego w przypadku ujawnienia się istotnych wad technicznych.

Wykonana przez nas ocena będzie także pomocna w przypadku pojawienia się niepokojących zarysowań konstrukcji (spękania na ścianach, stropach, posadzkach) oraz widocznych przemieszczeń elementów konstrukcyjnych uniemożliwiających na przykład swobodne otwieranie okien lub drzwi. uszkodzeń elementów konstrukcji budynku, jakości wykonanych robót budowlanych.

Wiemy, że każdy obiekt wymaga indywidualnego podejścia do danego zagadnienia. Termin i cena wykonania opinii jest każdorazowo ustalana z zamawiającym i zależy głównie od stopnia złożoności ocenianego obiektu oraz od zawartości samego opracowania.

Przy wykonywaniu opracowań korzystamy z wiedzy i doświadczenia naszych pracowników. W uzasadnionych przypadkach współpracujemy z rzeczoznawcami budowlanymi o wysokich kwalifikacjach i rozległym doświadczeniu we wszystkich branżach budowlanych.

Do każdego obiektu podchodzimy indywidualnie, termin i cena wykonania opinii jest każdorazowo ustalana z zamawiającym i zależy głównie od stopnia złożoności ocenianego obiektu oraz od zawartości samej opinii.

Opinia biegłego sądowego sporządzona na potrzeby postępowania cywilnego stanowi zasadniczy środek dowodowy ze względu na wiadomości specjalne w niej zawarte, może być wykonana jedynie przez ustanowionych przy sądzie okręgowym biegłych sądowych.

Biegły sądowy (w skrócie często nazywany biegłym) - osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe uznana za eksperta w zakresie swojej działalności, powoływana w postępowaniu sądowym celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy. Instytucja biegłego sądowego jest instytucją prawa sądowego procesowego.

Ustanowiona została dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełniania przez te organy ich ustawowych zadań.

W szczególności:

 • technologii robót budowlanych ,wykończeniowych i konstrukcyjnych,
 • konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych-realizacja i projektowanie,
 • diagnostyki budynków, obiektów budowlanych, dróg,
 • utrzymania, kontroli technicznej obiektów budowlanych,
 • wykonywania ekspertyz, opinii technicznych, ocen, orzeczeń budowlanych w zakresie stanu technicznego budynków ,obiektów budowlanych i inżynieryjnych,
 • wadliwie wykonanych robót budowlanych,
 • oceny projektów architektoniczno-budowlanych,
 • podziały budynków,
 • odpowiedzialności zawodowej w aspekcie Kodeksu Karnego i Prawa Budowlanego,
 • określenia kosztów, wycen, robót budowlanych, odszkodowań.

Opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Audyt jest podstawą do uzyskania premii termomodernizacyjnej, otrzymania środków finansowych z funduszy celowych takich jak NFOŚiGW, WFOŚiGW, POIŚ, POIG, Regionalne Programy Operacyjne, GIS - System Zielonych Inwestycji, Fundusze Norweskie i EOG i innego kredytu komercyjnego lub dofinansowania ze źródeł UE dla realizowanego przedsięwzięcia.

Do skorzystania z naszych usług zapraszamy:

 • Jednostki samorządów terytorialnych: gminy, powiaty, województwa
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • Instytucje państwowe i niepaństwowe: szkoły, szpitale, instytucje kultury, itp.
 • Przedsiębiorców
 • Osoby indywidualne

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i referencjami.

Specjalizujemy się w przygotowaniu, prowadzeniu i koordynacji robót przy realizacji różnych obiektów budowlanych, począwszy od budynków mieszkalnych, handlowo – usługowych, a kończąc na dużych obiektach handlowych użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycyjną począwszy od uzyskania warunków WZIZT, opracowania projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę, poprzez sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W imieniu Inwestora podejmujemy się rozwiązywania wszelkich problemów formalno-prawnych powstałych w trakcie przygotowania i prowadzenia inwestycji budowlanych. W zakresie usług, świadczonych przez naszą firmę jest także sprawowanie funkcji inwestora zastępczego wraz z pełnym rozliczeniem kosztów budowy, a także realizacja obiektów pod klucz na zasadzie generalnego wykonawstwa.

Oferta naszej firmy w dużej mierze skierowana jest do różnego rodzaju klientów, którzy jeszcze nie rozpoczęli budowy swego budynku lub budowli. Nasi pracownicy oferują swą wiedzę i doświadczenie z których będziecie Państwo mogli skorzystać na każdym etapie prowadzonej budowy.

Podpisując się pod protokołem odbioru kluczy akceptujemy w jaki sposób zostało ono wykonane. Nasze usługi pozwalają wykryć wady i usterki, które deweloper musi bezpłatnie usunąć przed przekazaniem Państwu mieszkania lub lokalu. Jego jakość powinna być zgodna ze sztuką budowlaną, z umową podpisaną z deweloperem lub spółdzielnią oraz odpowiadać Polskim Normom budowlanym.

Często wspomniane wyżej niedoróbki utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają wykończenie mieszkania, a ich usunięcie bywa bardzo kosztowne. Podczas odbioru określimy które usterki są ważne (mogą powodować późniejsze problemy i zwiększyć koszty wykończenia lokalu), a które mniej istotne. Sprawdzimy wymiary pomieszczeń, czy ściany są proste, kąty zachowane i posadzka odpowiednio wykonana, a standard wykończenia zadeklarowany przez developera jest zgodny ze stanem faktycznym, a stolarka okienna i drzwiowa odpowiada parametrom technicznym. Doradzimy czy można podpisać protokół odbioru technicznego, czy też zaczekać na usunięcie niedoróbek oraz na co zwrócić szczególna uwagę i jak dopilnować by deweloper usunął znalezione wady. Usługa dostępna w Kaliszu i okolicach.

KOSZTORYSOWANIE
Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlaneSpecjalizujemy się w sporządzaniu kosztorysów ofertowych, inwestorskich i przedmiarów robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI
Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlane
Za Was przygotujemy inwestycje od etapu wstępnych analiz, przez przygotowanie
planu finansowego, po projekt i realizację.


NADZOROWANIE
Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlaneOferujemy państwu kierowanie budową oraz nadzór inwestycyjny, opierając się na przygotowaniu przedsięwzięcia przez jego realizację po sam odbiór techniczny, także na obiektach zabytkowych.
OPINIE, EKSPERTYZY
Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlaneNasi fachowcy wydadzą opinie na podstawie oględzin budynku i obiektu budowlanego, jego inwentaryzacji i po analizie dostępnej dokumentacji technicznej.

ostatnie realizacje

Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlane      Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlane

lokalizacja


ul. Poznańska 21/122
62-800 Kalisz
Polska

kontakt

+48 605 443 688

Kosztorysowanie kalisz, nadzór budowlany kalisz, opinie budowlane kalisz, projektowanie budynków kalisz, realizacje budynków kalisz, przeglądy okresowe kalisz, inżynier kontraktu kalisz, audyt energetyczny kalisz, kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlane, projektowanie budynków, realizacje budynków, przeglądy okresowe, inżynier kontraktu, audyt energetyczny